• DSC03197.jpg
 • DSC03151.JPG
 • DSC03253.jpg
 • 1.0.jpg
 • DSC03149.JPG
 • Obraz 222.jpg
 • DSC03183.jpg
 • 1.1.jpg
 • s7300032.jpg
 • Obraz223.jpg
 • DSC03209.jpg
 • DSC_0328.jpg
 • DSC03602.JPG
 • DSC03176.jpg
 • zdjecia szkoly 056.jpg

I N F O R M A C J A W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1 lipca 2013 r.

Utworzono: 19 marca 2013
Gmina Boguty Pianki Odsłony: 3262

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOGUTY-PIANKI

W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Urząd Gminy Boguty-Pianki informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawnych z dniem

1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi od mieszkańców przejmie Gmina.

 

Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie. Wychodząc naprzeciw tym problemom, przygotowaliśmy wzór pisma o rozwiązanie umowy, który jest dostępny w Urzędzie Gminy, jak również w załączeniu poniżej.

Wzór wypowiedzenia umowy .pdf
 

I N F O R M A C J A


W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?


ZALETY

Po pierwsze, odbiór wszystkich odpadów komunalnych za jedną stawkę w dwu wysokościch zależnych od wielkości gospodarstwa domowego.

Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.

Zgodnie z Regulminem utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Boguty-Pianki prowadzona będzie segregacja.

Wykonawca, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zobowiązany będzie do zapewnienia wyposażenia nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w pojemniki o pojemności 120 litrów na odpady zmieszane i kolorowe worki o pojemnośći 120 litrów z foli LDPE o grubości zapewniajacej odpowiednią wytrzymałość (tj. co najmniej 60 mikronów) przeznaczone na gromadzenie odpadów segregowanych:

a) niebieski na papier i tekturę

b) zielony na szkło białe i kolorowe

c) żółty na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe


Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, zajmie się tym gmina.

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KMUNALNYMI

 
 
 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicele nieruchumości obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Boguty Pianki w terminie:

1. do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji

 

2. 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

 

3. 14 dni od dnia zmiany danych bedących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami w gospodarstwie domowym,

 

4. 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodorawanie odpadami komunalnymi.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KMUNALNYMI

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone Uchwałą Nr 106/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 ngrudnia 2012 roku i będą jednakowe dla gospodarstwa domowego o określonej liczbie osób. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarswta domowego w którym zamieszkuje od 1 do 3 osób za odpady zbierane selektywnie wynosi 15 zł na miesiąc

-za odpady zbierane nieselektywnie wynosi 22 zł na miesiąc.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarswta domowego w którym zamieszkuje od 4 i więcej osób za odpady zbierane selektywnie wynosi 22 zł na miesiąc

-za odpady zbierane nieselektywnie wynosi 33 zł na miesiąc.


WYWÓZ ODPADÓW KMUNALNYCH

Gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców.

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia

2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami. Oto on:

1 stycznia 2012 r. - zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązani zostali do złożenia pierwszych sprawozdań.

1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwalił aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostały regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

1 stycznia 2013 r. - zaczęły obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.

1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie ?opłacać się? wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady ? ekologiczni płacą mniej ? obowiązkowo.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomośći na rachunek bankowy. Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do 20-go każdego miesiąca.

(BS Czyżew Oddział Boguty na nr rachunku 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020 )

 

 Wybierz język
Polish English German Italian Portuguese Russian Spanish
Zdrowie i pomoc społeczna
Zarządzanie kryzysowe
Parafia w Bogutach-Piankach
Warto wiedzieć
Pogoda